📌 اشتباهات رايج هنگام تنظيم و ارائه اظهارنامه


۱) عدم توجه به SMS سازمان امور مالیاتی (error کدپستی و آدرس در حوزه مالیاتی با سامانه ماده ۱۶۹)

۲) عدم توجه به افزایش یا کاهش سرمایه بدون اجرای تشریفات قانون تجارت

۳) عدم توجه به دستورالعمل رسیدگی تعدیلات سنواتی صادره از طرف امور مالیاتی و استانداردحسابداری

۴) عدم دریافت اطلاعات صحیح محاسباتی از ماده ۱۵۱ ق.م.م و اعمال تعدیلات اختصاصی مربوط به آن

۵) عدم توجه به دستورالعمل تسهیلات دریافتی (بهره) و حساب جاری شرکا به همراه عدم توجه به قرارداد تسهیلات (تفکیک سال جاری و سنوات آتی)

۶) عدم توجه به آرتیکل مقابل سرفصل حساب جاری شرکاء

۷) منفی شدن لحظه ای کد حساب موجودی نقد و بانک

۸) عدم انطباق گردش مواد، گردش کالای ساخته شده با سرفصل موجودی ها، بهای تمام شده، عدم رعایت سیستم های قیمت گذاری قابل قبول در حسابداری (FIFO – میانگین – میانگین موزون)

۹) عدم رعایت دستورالعمل تسعیر ارز صادره از سازمان امور مالیاتی و رهنمودهای استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (تسعیر اقلام پولی حین ترازنامه تاکید شده است)

۱۰) عدم رعایت رهنمودهای استاندارد شماره ۱۳ و ملحوظ نداشتن هزینه بهره (اضافات دارایی) یا سود و زیان

۱۱) عدم رعایت طبقه بندی ثبت هزینه ها طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸

دانشنامه

دیدگاه ها بسته شده اند .