نکات اساسی در مورد عیدی و پاداش کارمندان و کارگران


نکات اساسی در مورد عیدی و پاداش کارمندان و کارگران
اول: عیدی کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی برابر است با دو برابر مزد ثابت به شرط اینکه از سه برابر حداقل حقوق وزارت کاری بیشتر نشود.
دوم: عیدی به نسبت کارکرد به افراد تعلق می‌گیرد.
سوم: افرادی که زیر یکسال کارکرد دارند، یک معافیت کامل به آنها تعلق می‌گیرد. (طبق نظر دفتر فنی حسابرسی سازمان امور مالیاتی)
چهارم: عیدی مشمول مالیات و معاف از بیمه است.
پنجم:‌ چنانچه عیدی بیشتر از سقف پرداخت شود، مازاد آن مشمول بیمه می‌شود.
ششم:‌ عیدی و پاداش طبق ماده ۹۱ بند ۱۰ به میزان یک دوازدهم معافیت مالیاتی دارد (یعنی ۲ میلیون تومان)‌
حداقل عیدی کارگران: سه میلیون و ۲۳ هزار و ۷۶۲ تومان
حداکثر عیدی کارگران: چهار میلیون و ۵۰۶ هزار و۴۶۰ تومان
عیدی کارمندان دولت: یک میلیون و ۷۸ هزار تومان

دانشنامه

دیدگاه ها بسته شده اند .